Menighedsrådet

Hvert sogn har et menighedsråd, der har til opgave, i samarbejde med præsten, at tilrettelægge møder, foredrag og andre kirkelige aktiviteter i sognet samt at vælge præst, når et embede bliver ledigt.

Derudover beskæftiger menighedsrådet sig mest med administrative og ledelsesmæssige opgaver, dvs. administration og vedligeholdelse af kirkebygninger, præstegård, mødelokaler og kirkegård.

Menighedsrådet er desuden arbejdsgiver for personalet ved kirken såsom graver, organist, kirkesanger samt medarbejdere på kirkegården.

Menighedsrådet vælges for en fireårig periode. Menighedsrådene vælger blandt sine medlemmer:

Formand:
Formanden leder menighedsrådsmøderne, har kontakt til de kirkelige myndigheder og er kontaktperson for sognets beboere.

Næstformand:
Næstformanden er stedfortræder for formanden, og varetager formandens opgaver i dennes fravær.

Kasserer:
Kassereren fører tilsyn med kirkens regnskab, som varetages af en ekstern regnskabsfører.

Kirkeværge:
Kirkeværgen fører opsyn med kirkens bygninger og kirkegården.  


Kontaktperson:
Kontaktpersonen varetager kontakten med de ansatte ved kirken.

I menuen til venstre kan du finde navnene på det siddende menighedsråd og referater fra menighedsrådsmøderne.